Školská rada je zřízena na základě § 167 a 168 zákona 

č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, školský zákon.

Datum zřízení: 13. 2. 1996

Členové školské rady pro školní rok 2022/2023

Za zákonné zástupce žákůZuzana Hiršová, Lukáš Janeček
Za zřizovatele Město Rychnov n. Kn.Ludmila Cabalková, Václav Hamáček
Za pedagogické pracovníky školyMgr. Jana Smutná – místopředseda Andrea Kalousová

Výtah z jednacího řádu:

(účinnost od 18. 10. 2013)

Počet členů je 6. Třetina je jmenována zřizovatelem, třetina je volena zákonnými zástupci žáků, třetina je volena pedagogickými pracovníky školy z řad pedagogických zaměstnanců.

Funkční období členů školské rady je tři roky. Délka funkčního období nového člena zvoleného v průběhu funkčního období odpovídá zbývající délce tohoto funkčního období.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát během školního roku, v případě potřeby častěji. 

Zasedání svolává její předseda. 

Podklady pro jednání ŠR zajišťují její členové a ředitel školy. Jedná se zejména o školní vzdělávací program a jeho změny, výroční zprávu školy a zprávu o hospodaření, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, sankční řád, koncepční záměry rozvoje školy, inspekční zprávy ČŠI, podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli.

ŠR se usnáší nadpoloviční většinou všech přítomných členů rady za podmínky účasti nejméně čtyř členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Z každého zasedání ŠR je vypracován písemný zápis z jednání, který je uložen v kanceláři u ředitelky školy.